Oracle Primavera - řízení portfolií, projektů, zdrojů a rizik

Produkty Oracle Primavera:

·        Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management ( Primavera P6 EPPM) je SW pro plánování a řízení projektů, programů a portfolií.

·        Primavera P6 Professional Project management – tlustý klient

·        Primavera P6 – Progress Reporter – SW pro vykazování odvedené práce

·        Risk Analysis – je řešení celého životního cyklu analýzy rizik, které integruje řízení nákladů a plánování rizik.

·        Primavera Gateway –Flexibilní a vysoce konfigurovatelný SW nástroj umožňuje integrace mezi různými IT systémy.

Další produkty společnosti Oracle pro řízení projektů – SW Oracle Prime, Oracle Instantis, Oracle Unifire. Podrobnější informace poskytneme na požádání.

 

Moduly systému Primavera

​Systém Primavera P6 EPPM (Enterprise Project Portfolio Management) je řešení založené na třívrstvé architektuře.

Skládá z následujících modulů:

·        P6 - EPPM

·        P6 Progress Reporter

·        Web Services

·        P6 - PPM

 

Primavera P6 - EPPM

Základní modul který obsahuje nástroje pro plánování a řízení projektů a zdrojů. Nástroje jsou soustředěné do komponent (oddílů):

·        Dashboards

·        Portfolios

·        Projects

·        Resources

·        Reports

Dashboards - prezentační uživatelsky konfigurovatelné portlety pro rychlé grafické nebo tabulkové zobrazení sledovaných informací o plánu a postupu realizace prací, vazba na dokumentaci projektů. Portlety umožňují také tisk obsahu a případně export ve formě MS Excel souboru.

Portfolios - obsahuje portlety pro porovnávání verzí portfolií a projektů, plánování kapacit, informace o stavu realizace projektů, přehled tzv. issues (problémů)

Projects - Obsahuje portlety pro základní strukturu členění projektů, pracovní plochu projektového týmu, pohled na logickou síť činností, kapacitní plán rolí a zdrojů, dokumentaci projektu. Modul umožňuje spravovat logickou síť činností, přiřazení kapacit, vytvoření směrných plánů, časový výpočet, časový výpočet na zkoušku, vyrovnávání zdrojů, kontrolu integrity projektu, atd.

Resources - Obsahuje portlety základních struktur rolí a zdrojů, portlety pro tabulkové a grafické zobrazení informací o využití sledovaných týmů, nebo jednotlivých rolí/zdrojů. Komponenta také umožňuje plánování projektů ve výhledu do budoucího období, tzv. high level planning.

Reports - Tato komponenta je přístupná po instalaci doplňkového modulu BI Publisher. Umožňuje výstupy v různých formátech, definovaných při vývoji reportu. Výstupy je možné realizovat na požadavek uživatele, nebo je plánovat v konkrétní časový okamžik a výstup směrovat na určené místo. Výstupy je možné parametrizovat.

Administration - Modul administrace systému obsahuje všechny funkce související s nastavením a správou systému Primavera.

Primavera P6 Progress Reporter

P6 Progress reporter modul pro zachycení postupu realizace prací na projektech. Každý zdroj, reprezentovaný uživatelem po přihlášení získá seznam činností, kde je tento zdroj přiřazený. Uživatel dostává tak informaci o vazbách činností, svázané dokumentace, kapacitním obsazením, možnost komunikace s vedoucím pracovního týmu. Výkaz práce je konfigurovatelný, lze vykazovat práci v detailním formuláři po jednotlivých dnech periody výkazu, resp. vykazovat práci souhrnně za periodu výkazu, nebo jen konstatovat, že práce byla zahájená a ukončená s případným předpokládaným termínem dokončení. Systém výkazů lze konfigurovat až ve dvou úrovních schválení nadřízenými pracovníky.

Tento nástroje je i pro mobilní zařízení.

 

Primavera Mobile

Nové vydání P6 Project Portfolio Management App pro iPhone, Android platformu a Web Application napomáhá projektovému týmu být ve spojení a komunikovat odkudkoliv, kdykoliv.

 

Základní informace:

·        P6 Progress Reporter zajišťuje a prohlubuje spolupráci projektového týmu

·        Nová řešení mobile PPM umožňují jednoduše a přesně zachytit informace o stavu realizace projektu

·        Rychle dostupná on-line informace o stavu projektu dovoluje zainteresovaným stranám rychle reagovat na změny a odchylky v realizaci, přijímat včas opatření tak, aby projety byly dokončené včas a v rámci plánovaného rozpočtu

 

Funkce Primavera Mobile PPM

·        Aplikace jsou dostupné jako součást instalace P6 EPPM a je optimalizována pro použití na většině tabletů a chytrých telefonů

·        Obě aplikace P6 Progress Reporter pro iPhone a P6 Progress Reporter Web Interface umožňuje uživatelům aktualizovat přímo status realizace, záznamy o stavu mohou být schvalovány až ve dvou úrovních organizační struktury projektu

·        Aplikace umožňují bud detailní záznam pracností ve jednotlivých dnech sledované periody výkazů práce, nebo umožňuje podchytit celkovou pracnost za sledované období, nebo jen prostě sledovat zahájení a dokončení prací

·        Aplikace jsou uživatelsky nastavitelné co do rozsahu doplňkových informací ve formě např. UDF položek, kódů činností, rozsahu připojených dokumentů, atp.

 

Platformy

·        iOs

·        Android

·        Windows

 

Web Services

Web Services představuje soubor definic funkcí pro obsluhu vnitřních objektů systému prostřednictvím SOA architektury.

 

P6PPM

Volitelnou komponentou je P6 PPM (P6 Project Professional Management). P6PPM je klasické klient/server řešení aplikace Primavera. Obsahuje všechny funkce pro plánování a řízení projektů a částečně některé funkce administrace systému..

 

Základní funkčnosti SW Primavera:

 

Portfolio Management

Je modul pro správu porfolií programů a projektů firmy. Umožňuje zobrazit portlety pro porovnávání verzí portfolií a prgramů, plánování kapacit v rámci porfolií, informace o stavu realizace porfolií, řízení rizik porfolií, přehled tzv. issues (problémů) a další funkčnosti

 

Multiprojektový přístup Primavery vytváří optimální podporu pro práci nad portfoliem projektů:

-        Prioritizace projektů a optimalizaci zdrojů v závislosti na prioritě projektu.

-        Dynamická správa portfolia projektů (např. analýzy dopadů zrušení projektu nebo naopak založení prioritního projektu do portfolia).

-        Práce s projektovými záměry.

-        Grafická analýza existujících a plánovaných projektů.

-        Práce s tzv. What-if Scenarios.

-        Optimalizace kapacit vůči business požadavkům.

-        Evidence rizik a problémů (sporných bodů).

-        Strategické plánování a optimalizace zdrojů.

-        Reporting a analýzy pro řízení a controlling.

-        Vyhodnocení stavu projektů až do úrovně fází projektu.

-        Identifikace problémových míst v projektu, rizik apod.

-        Seskupování dle volitelných kritérií (Release, Priorita apod.) 

        

Projektový management

Mnoho organizací má souběžně rozpracovány stovky nebo i tisíce projektů. Tyto projekty překračují běžné podnikové hierarchie a organizační schémata, což činí problematiku řízení projektů v rámci celé společnosti ještě složitější a náročnější. Řešení P6 Planning and Scheduling umožňuje uživatelům řídit celý životní cyklus projektu od zahájení projektu až po uzavření projektu. Poskytuje víceuživatelské, víceprojektové funkce včetně schopnosti plánovat a řídit zdroje a prostředky a včetně podpory vícevrstvých projektových hierarchií, plánování prostředků, zachycování aktuálních dat, přizpůsobitelných pohledů a schopnosti rozšiřovat funkce na základě uživatelem definovaných dat.

Modul Projektový management  obsahuje portlety pro základní strukturu členění projektů, pracovní plochu projektového týmu, pohled na logickou síť činností, kapacitní plán rolí a zdrojů, dokumentaci projektu. Modul umožňuje spravovat logickou síť činností, přiřazení kapacit, vytvoření směrných plánů, časový výpočet, časový výpočet na zkoušku, vyrovnávání zdrojů, kontrolu integrity projektu, atd.

Primavera rozšiřuje běžnou funkcionalitu dostupnou v jiných produktech o řadu nových vlastností a přístupů.

Jsou to například:

-        Výhoda „Best Practices“ – využití metodologie, vytváření nových projektů podle šablon na základě již realizovaných projektů.

-        Management více projektů (například v jednom interaktivním Ganttově grafu) - Multiprojects, Multiusers.

-        Přístup a kontrola zdrojů projektu (pohled projekt managera).

-        Management rizik projektu, identifikace a řešení problémů.

-        Sdílený přístup k projektové dokumentaci.

-        Analýza rizik FMEA.

-        Vykazování na projektech.

Produkt intuitivně podporuje všechny činnosti projektového managera/týmu:

-        Založení a plánování projektu.

-        Stanovení rozpočtu.

-        Stanovení kriterií vyhodnocení.

-        Alokace zdrojů.

-        Přidělování úkolů.

-        Zpracování dokumentů a workflow.

Pro podporu plánování nabízí Primavera několik nástrojů:

-        Přístupová práva na plánované a realizované projekty.

-        Centrální správa dat (vysoká spolehlivost/kvalita dat).

-        „Best-Practice Methodologies“.

-        Vyrovnání zdrojů v multiprojektovém prostředí.

-        Kontrola financí na projektech.

-        Analýza rizik projektu

-        Komunikace v rámci projektu     

 

Resource Management – řízení zdrojů

Řízení zdrojů - Obsahuje portlety základních struktur rolí a zdrojů, portlety pro tabulkové a grafické zobrazení informací o využití sledovaných týmů, nebo jednotlivých rolích/zdrojů. Komponenta také umožňuje plánování projektů ve výhledu do budoucího období, tzv. high level planning.

 

Hlavními přínosy plánování, řízení a alokaci zdrojů v prostředí Primavery jsou především:

-        Správní lidé na správných projektech ve správném čase – plánování podle rolí/profesí.

-        „Top-down“ a „Bottom-up“ plánování.

-        Aktuální stav zdrojů a rolí – Ressource manažer má neustále přehled o aktuálně využívaných zdrojích.

-        Řízení požadavků na zdroje.

-        Alokace týmu, rolí, zdrojů (až po vytvoření detailního plánu práce).

-        Práce s kalendářem zdrojů.

-        Profil dostupnosti a požadavku.

-        Analýza kapacit a požadavků.

-        Zařazení do systému vykazování práce.

 

P6 Progress reporter

Team Member je modul pro zachycení postupu realizace prací na projektech. Každý zdroj, reprezentovaný uživatelem po přihlášení získá seznam činností, kde je tento zdroj přiřazený. Uživatel dostává tak informaci o vazbách činností, svázané dokumentace, kapacitním obsazením, možnost komunikace s vedoucím pracovního týmu. Výkaz práce je konfigurovatelný, lze vykazovat práci v detailním formuláři po jednotlivých dnech periody výkazu, resp. vykazovat práci souhrnně za periodu výkazu, nebo jen konstatovat, že práce byla zahájená a ukončená s případným předpokládaným termínem dokončení. Systém výkazů lze konfigurovat až ve dvou úrovních schválení nadřízenými pracovníky.

 

Sledování a analýza času umožňuje lepší náhled na využití prostředků

Organizace mohou sledovat, zachycovat a analyzovat čas, který členové týmu stráví na určitém projektu či programu. Členové projektového týmu pracují s pracovními výkazy, do nichž se automaticky doplňují prostředky, které jim byly přiděleny v rámci všech projektů. Mohou zaznamenávat jak čas strávený prací na nějakém úkolu v rámci projektu, tak čas strávený činnostmi, jež s projektem nesouvisejí (například osobní volno). Kromě toho mohou vedoucímu projektu přímo poskytovat informace, jako jsou aktualizace dokumentů či oznámení o stavu, a rovněž jakékoli jiné poznámky, komentáře nebo relevantní zpětnou vazbu.

 

Integrace na okolní systémy

SW Primavera poskytuje interface do okolních IT systémů. Příklady interface:

·        Standardní jsou k dispozici integrace na  ERP pro SAP, Oracle Fusion, Oracle EBS, Oracle JD Edwards a Oracle PeopleSoft

·        Rozhraní integrace pro soubor import / export, a výměnu dat (API's a Web Services) k je integrace na DMS Oracle Web Center a MS Sharepoint

·        Známe datové struktury – umíme vytvořit jakékoliv rozhraní

 

ORACLE:

·        WebLogic

·        Database (including XE)

·        AutoVue

·        Universal Content Mgmt

·        UPK

·        Identity Management

·        Business Intelligence

·        Oracle ERP

·        Agile PLM

 

 

 

Příklad integrace na ostatní aplikace:

•        SAP PS/PM/MM,HR

 

•        3rd Party BI

•        MS Project / Office

 

•        Websphere

•        MS SQL

 

•        MS Sharepoint

•        Web Services & API

 

Vrámci SW Primavera je dodávám SW nástroje Primavera Gateway.

PRIMAVERA GATEWAY je universální nástroj pro tvorbu a implementaci integrací, který do spletité oblasti integrací, mnohdy jejich nesourodého vývoje vnáší standard, bezpečnost a přehlednost. 

Klíčové vlastnosti

•     Přímá integrace s produkty Primavera

•     Standardní Java aplikace bez závislosti na třetích stranách

•     Rozšiřitelné integrační řešení s možností customizace a konfigurace pro každou podnikovou aplikaci

•     Navrženo pro škálovatelnou a vysoce výkonnou výměnu dat

  

Přínosy řešení

•     Transparentní pohled v rámci organizace na projekty, portfolia a řízení zdrojů

•     Redukuje náklady integrace

•     Jednoduché, konfigurovatelné a přizpůsobitelné řešení pro datovou synchronizaci

•     Zajištěná technická podpora

•     Konzistence dat mezi aplikacemi

•     Optimální využití zdrojů

•     Zlepšená spolupráce s interními a externími skupinami

•     Spolehlivý reporting parametrů projektů napříč aplikacemi

 

Pohled na architekturu Primavera Gateway

•     Standardní Java Web aplikace

•     zabudovaný adaptér pro Primavera

•     Plug-in adaptéry pro externí aplikace

•     Mapování položek a toky dat

 

Kontakt : info@netia.cz

 

 

Kdo jsme?

NETIA® s.r.o., je konzultační firma, dodavatel SW a služeb s orientací na digitalizaci procesů, projektové řízení, řízení rizik, interních auditů, konzultací a řešení GDPR/Data Protection Officer.

Předmět činnosti:

 • Projektové řízení – SW Oracle – Primavera – dodávka licencí, školení a implementace
 • Řízení rizik a interních auditů – SW Risk manager tool - dodávky licencí, školení, implementace – cloudové řešení.Tvorba metodik a směrnic
 • GDPR/Data Protection Officer – konzultace a zastupování firem a úřadů
 • Oborová řešení pro řízení rizik – zdravotnictví, strojírenství, veřejná správa
 • Implementace kybernetické bezpečnosti, BCM
 • Digitalizace procesů firem - implementace SW team assitant, BPM
 • Implementace ISO norem a příprava na certifikace
 • Školení - projektové řízení, risk management, precesy, kybernetická bezpečnost

Pracovníci společnosti NETIA® s.r.o. mají rozsáhlé zkušenosti z mnohaletého působení v IT a realizace projektů v České a Slovenské republice.

Více informací o nás

Proč si vybrat nás

 • Kvalitnědokončené projekty
 • Desítky Spokojených klientů
 • CertifikovaníKonzultanti